Legislatie Deratizare – Dezinfectie – Dezinsectie pentru operatorii economici si asociatiile de proprietari

Extrase din legi si ordine:

1.  Legea nr. 95 / 2006 – Reglementează domeniul sănătății publice

CAPITOLUL VII

 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice

 ART. 38

Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru:
b) aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică;

2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 – Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

ART. 41

 Depozitele de deşeuri menajere, controlate, instalaţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile, instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop se vor îndeplini următoarele condiţii:

d) în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor (dezinsecţie şi deratizare);

ART. 50

 Curăţarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precolectarea şi evacuarea deşeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Curăţarea şi dezinfecţia

 Prin curăţare se înţelege îndepărtarea mecanică (manuală şi/sau automată) a oricăror forme de deşeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma activităţilor umane, în unitatea de folosinţă publică. Prin dezinfecţie se înţelege reducerea numărului de germeni saprofiţi şi patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai eficientă metodă este dezinfecţia cu un produs biocid;

b) Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.

ART. 76

 (1) În acţiunile de combatere se utilizează numai:

a) produse biocide care deţin acte administrative eliberate de Comisia Naţională pentru Produsele Biocide şi cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătăţii, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piaţă la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Naţională pentru Produsele Biocide;

3. Ordinul 82 / 2015 emis de către Autoritatea Națională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice.

SECŢIUNEA a 11-a

 Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

 ART. 102

 Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 105 şi 106.

ART. 105

 (1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:

a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare;

b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.

 (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:

a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;

b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

 ART. 106

 Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;

d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 107

 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.